Đáp án bài 32.8 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 32.8 – Bài tập về phản ứng oxi hóa – Khử – Sách bài tập Hóa 8

Bài 32.8 :

Phương trình hóa học của phản ứng:

y = 0,075 x 2 = 0,15 (mol);

{m}_{Fe} = 0,15 × 56 = 8,4(g)

x = 0,075 x 3 = 0,225(mol)

b) Tổng thể tích khí {H_2} cần dùng:

{V_{H_2}} =(0,05+0,225)×22,4=6,16(lít)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận