Đáp án bài 3 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3

Số kẹo chị Lan cho An là:

Số kẹo chị Lan cho Bình là:

Đáp án bài 3

Số kẹo chị Lan cho An và Bình là:

12 + 28 = 40 (viên kẹo)

Số kẹo chỉ Lan còn lại là:

42 – 40 = 2 (viên kẹo)

Đáp số: 2 viên kẹo

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận