Đáp án bài 3 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 3

Tổng số kilogam đường trong 4 bao là:

17 × 4 = 68 (kg)

Không kể bao thứ nhất thì tổng số kilogam đường trong 3 bao còn lại là:

15 × 3 = 45 (kg)

Số kilogam đường chứa trong bao thứ nhất là:

68 – 45 = 23 (kg)

Đáp số: 23 kg

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận