Đáp án bài 26, phần 2, chương 1: Các số trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 26, phần 2, chương 1

Bài 26.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10

Số lớn trừ số bé cũng có kết quả là bằng số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy số lớn trừ số bé có kết quả là số 10.

Vậy số bé đó phải là số O. Từ đó ta thấy số lớn là số 10.

Vậy hai số cần tìm là số 0 và số 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận