Đáp án bài 22 – Các bài toán đố tìm một phần mấy của một số ,P1, Toán nâng cao lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 22

Bài 22:

Số bi của hộp thứ nhất là:

5 x 3 = 15 (viên bi)

Số bi của hộp thứhai là:

5 x 5 = 25 (viên bi)

Số bi của hộp thứ hai hơn hộp thứ nhất là:

25 – 15 = 10 (viên bi)

Đáp số: 10 viên bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận