Đáp án bài 21 – Các bài toán đố về gấp, giảm một số, so sánh hai số lớn bé P1,Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 21

Bài 21:

Thực sự thùng thứ hai có số kẹo ít hơn thùng thứ nhất là:

21 + 13 = 34 (viên kẹo)

Theo đề bài ta có:

Số kẹo của thùng thứ hai là:

34 : 2 = 17 (viên kẹo)

Số kẹo của thùng thứ nhất là:

17 x 3 = 51 (viên kẹo)

Đáp số: Thùng thứ nhất: 51 viên kẹo

Thùng thứ hai: 17 viên kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận