Đáp án Bài 2: Xen ti mét khối, Đề xi mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

a) 1 dm^3 = 1000 cm^3

5,8 dm^3 = 5800 cm^3

375 dm^3 = 375000 cm^3

4/5dm^3 = 800 cm^3

b) 2000 cm^3 = 2 dm^3

490 000 dm^3 = 490 cm^3

154 000 cm^3 = 154 dm^3

5100 cm^3 = 5,1 dm^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận