Đáp án Bài 2: Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

1cm^3 = 1/1000dm^3 = 0,001 dm^3

5,216m^3 = 5,216 x 1000 dm^3 = 5216dm^3

13,8m^3 = 13,8 x 1000 dm^3 =13800dm^3

0,22m^3 = 0,22 x 1000 dm^3 = 220 dm^3

b) 1dm^3 = 1000cm^3

1,969dm^3 = 1,969 x 1000 cm^3 =1969 cm^3

1414m^3 = 1414 x 1000000 cm^3 = 250000cm^3

19,54 m^3 = 19,54 x 1000000 cm^3 = 19540000 cm^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận