Đáp án bài 2 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010-2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 2 đề thi lớp 10 Toán chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2010-2011

Bài 2 :

Thao định lý Vi-ét ta có : x_1 + x_2 = -b/a ; x_1 . x_2 = c / a.

Vì 0 ≤ x_1 x_2 ≤ 2 nên {x_1}^2 x_1 x_2 {x_2}^2 ≤ 4.

=> {x_1}^2 + {x_2}^2 x_1 . x_2 + 4

=> {(x_1 + x_2 )}^2 ≤ 3x_1 . x_2 + 4

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x_1 = x_2 = 2 hoặc x_1 = 0 , x_2 = 2

Vậy Q_{max} = 3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận