Đáp án Bài 2: Bảng đơn vị đo thời gian – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2: a) 6 năm = 72 tháng 4 năm 2 tháng = 50 tháng 3 năm rưỡi = 42 giờ 3 ngày = 72 giờ 0,5 ngày = 12 giờ 3 ngày rưỡi = 84 giờ b) 3 giờ = 180 phút 1,5 giờ = 90 phút 3/4 giờ = 45 phút 6 phút = 360 giây 1/2 phút = 30 giây 1 giờ = 3600 giây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2:

a) 6 năm = 72 tháng

4 năm 2 tháng = 50 tháng

3 năm rưỡi = 42 giờ

3 ngày = 72 giờ

0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 84 giờ

b) 3 giờ = 180 phút

1,5 giờ = 90 phút

3/4 giờ = 45 phút

6 phút = 360 giây

1/2 phút = 30 giây

1 giờ = 3600 giây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: