Đáp án Bài 2: Bảng đơn vị đo thời gian – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 2:

a) 6 năm = 72 tháng

4 năm 2 tháng = 50 tháng

3 năm rưỡi = 42 giờ

3 ngày = 72 giờ

0,5 ngày = 12 giờ

3 ngày rưỡi = 84 giờ

b) 3 giờ = 180 phút

1,5 giờ = 90 phút

3/4 giờ = 45 phút

6 phút = 360 giây

1/2 phút = 30 giây

1 giờ = 3600 giây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận