Đáp án bài 2 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Lời giải bài 2

Tổng số sản phẩm của đội công nhân sản xuất:

56 × 18 = 1008 (sản phẩm)

Tổng số sản phẩm một tổ sản xuất là:

52 × 10 = 520 (sản phẩm)

Tổng số sản phẩm tổ hai sản xuất là:

1008 – 520 = 488 (sản phẩm)

Số công nhân của tổ hai là:

18 – 10 = 8 (công nhân)

Trung bình mỗi công nhân của tổ hai một tuần sản xuất được:

488 : 8 = 61 (sản phẩm)

Đáp số: 61 sản phẩm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận