Đáp án bài 2- Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 1)

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài 2

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được:

(48 × 2 + 52 + 41 × 2) = 46 (km)

Đáp số: 46 km

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận