Đáp án Bài 19 – Hợp kim – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Bài 19 – Hợp kim ĐÁP ÁN 19.1 A 19.2 C 19.3 C C + O2 → CO2 19.4 A 19.5 D 19.6. A 19.7. D 19.8. C 19.10 B 19.11 C 19.12 B Hỗn hợp X tác dụng O2 thì thu được rắn gồm : BaO, CuO. Phương trình hoá học của phản ứng là 2Ba + O2 → 2BaO (1) 2Cu + O2 → 2CuO (2) Khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng của O2 tham gia phản ứng Từ (1) và (2) => nhhX = 0,4 (mol) Chất rắn cho tác dụng với H2 thì chỉ có CuO...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 19 – Hợp kim

ĐÁP ÁN

19.1 A

19.2 C

19.3 C

hóa 12

C + O2 → CO2

hóa 12

19.4 A

19.5 D

19.6. A

19.7. D

19.8. C

19.10 B

19.11 C

19.12 B

Hỗn hợp X tác dụng O2 thì thu được rắn gồm : BaO, CuO.

Phương trình hoá học của phản ứng là

2Ba + O2 → 2BaO (1)

2Cu + O2 → 2CuO (2)

Khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng của O2 tham gia phản ứng

hóa 12

Từ (1) và (2) => nhhX = 0,4 (mol)

Chất rắn cho tác dụng với H2 thì chỉ có CuO phản ứng

CuO + H2 → Cu + H2O (3)

Theo (3) khối lượng chất rắn giảm chính là khối lượng của oxi mất đi

hoas 12

=> nBa = 0,4 – 0,2 = 0,2 (mol)

=> Khối lượng của chất rắn X = 0,2.64 + 0,2.137 = 40,2 (g)

19.13 Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O (1)

AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3 (2)

hoa 12

mAg = 0,00832.108 = 0,898 (g)

Xem Bài 19 – Hợp kim – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: