Đáp án bài 19 – Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 19

Minh có nhiều hơn Bạch:

6 + 6 = 12 (bút chì)

Hai lần số bút chì của Bạch:

42 – 12 = 30 (bút chì)

Số bút chì của Bạch là:

30 : 2 = 15 (bút chì)

Số bút chì của Minh là:

15 + 12 = 27 (bút chì)

Đáp số: Minh: 27 bút chì; Bạch: 15 bút chì.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận