Đáp án Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

| Tin mới | Tag:

Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

ĐÁP ÁN

17.1 D

17.2 D

17.3 B

17.4 B

17.5 D

17.6 C

17.7 A

HÓA 12

17.8 C

N + P + E = 40 ; N + 2P = 40 .

N = 40 – 2P ; P < N < 1,5P

11,43 ≤ P ≤ 13,33

Có hai trường hợp : P = 12 => N = 16 (loại)

P = 13 => N= 14 => A1

17.9 D

17.10 B

17.11 B

17.14

HÓA 12

Xem Bài 17 – Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Hóa học 12

Bình luận
0

Bình luận