Đáp án bài 17, phần 1, chương 1: Các số trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 17, phần 1, chương 1

Bài 17.

Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Ba năm nữa thì Nam có số tuổi bằng số lớn nhất có một chữ số, nên hiện nay số tuổi của bạn Nam là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Vậy hiện nay bạn Nam được 6 tuổi.

Đáp án: 6 tuổi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận