Đáp án bài 17.1 – Luyện tập chương 2 – Sách bài tập Hóa học 8

Đáp án bài 17.1 – Luyện tập chương 2 – Sách bài tập Hóa học 8 Bài 17.1 : a) Mỗi phản ứng xảy ra với một phân tử và một phân tử CuO, tạo ra một phân tử nước và 1 nguyên tử đồng. b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử và trong phân tử CuO bị tách rời. Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nước mới được tạo ra. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 17.1 – Luyện tập chương 2 – Sách bài tập Hóa học 8

Bài 17.1 :

a) Mỗi phản ứng xảy ra với một phân tử H_2 và một phân tử CuO, tạo ra một phân tử nước và 1 nguyên tử đồng.

b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử H_2 và trong phân tử CuO bị tách rời.

Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nước mới được tạo ra.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: