Đáp án bài 17.1 – Luyện tập chương 2 – Sách bài tập Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 17.1 – Luyện tập chương 2 – Sách bài tập Hóa học 8

Bài 17.1 :

a) Mỗi phản ứng xảy ra với một phân tử H_2 và một phân tử CuO, tạo ra một phân tử nước và 1 nguyên tử đồng.

b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử H_2 và trong phân tử CuO bị tách rời.

Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nước mới được tạo ra.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận