Đáp án Bài 166 :Các dạng toán về một số bài toán suy luận và bài toán không mẫu mực – Giải toán lớp 4

166. a) Số lít sữa mỗi phần là : 12 : 2 = 6 (1) Để có sáu lít sữa ta chỉ có cách đọng từ can này rồi đổ sang can kia. Ta lại thấy : Loading... 7 x 3 – 5 x 3 = 6 và 5 x 4 – 7 x 2 = 6 Vậy, ta có hai cách đong, có thể tóm tắt như sau : – Đong ba lần đầy can 7 lít, đổ ba lần đầy can 5 lít thìcòn lại 6 lít ở can 7 lít. – Đong bốn lần đầy can 5 lít, đổ hai lần đầy can 7 lít thì còn lại 6...

Có thể bạn quan tâm:

166. a) Số lít sữa mỗi phần là :

12 : 2 = 6 (1)

Để có sáu lít sữa ta chỉ có cách đọng từ can này rồi đổ sang can kia. Ta lại thấy :

Loading…

7 x 3 – 5 x 3 = 6 và 5 x 4 – 7 x 2 = 6

Vậy, ta có hai cách đong, có thể tóm tắt như sau :

– Đong ba lần đầy can 7 lít, đổ ba lần đầy can 5 lít thìcòn lại 6 lít ở can 7 lít.

– Đong bốn lần đầy can 5 lít, đổ hai lần đầy can 7 lít thì còn lại 6 lít ở can 7 lít.

Cụ thể là :

– Đong đầy can 7 lít (lần thứ nhất) đổ sang đầy can 5 lít (lần thứ nhất) thì can 7 lít còn lại 2 lít ( 7 — 5 = 2).

Đổ 5 lít (ở can 5 lít) ra chậu, đổ 2 lít còn lại ở can 7 lít sang can 5 lít thì can 5 lít còn đựng được 3 lít nữa ( 5 – 2 = 3 )

Đong đầv can 7 lít ( lần thứ hai), đổ đầy can 5 lít ( lần thứ hai) thì can 7 lít còn lại 4 lít ( 7 – 3 = 4),

Đổ can 5 lít ra chậu, đổ 4 lít ở can 7 lít sang can 5 lít thì can 5 lít còn đựng được 1 lít nữa ( 5 – 4 = 1).

Đong đầy can 7 lít ( lần thứ ba) đổ sang đầy can 5 lít thì can 7 lít còn lại 6 lít (7 – 1 = 6).

– Đong đầy can 5 lít (lần thứ nhất) rồi đổ sang can 7 lít thì can 7 lít còn đựng được 2 lít nữa ( 7 – 5 = 2).

Đong đầy can 5 lít (lần thứ hai) rồi đổsang đầy can 7 lít thì can 5 lít còn lại 3 lít ( 5 – 2 = 3).

Đổ can 7 lít ra chậu. Đổ 3 lít còn lại ở can 5 lít sang can 7 lít thì can 7 lít còn đựng được 4 lít nữa (7 – 3 = 4).

Đong đầy can 5 lít (lần thứ ba) rồi đổ sang đầy can 7 lít thì can 5 lít còn lại 1 lít ( 5 – 4 = 1).

Đổ can 7 lít ra chậu. Đổ 1 lít ở can 5 lít sang can 7 lít thì can 7 lít cổ 1 lít và còn đựng được 6 lít nữa (7 – 1 = 6).

Đong đầy can 5 lít (lần thứ tư) rồi đổ cả’ sang can 7 lít thì can 7 lít có lít (1 + 5 = 6).

b) Số lít sữa ở mỗi phần là :

14 : 2 = 7 (1)

Ta có hai cách đong (xem phần a) sau :

8 x ? – 6 x ? = 7 (lít)

6 x ? – 8 x ? = 7 (lít)

Vì 6 x ? và 8 x ? luôn luôn có tích là số chẩn (lít) và hiệu số giữa hai số chấn là số chẩn, mà 7 (lít) là số lẻ nên không thể nào đong được.

Vậy, không thể dùng bình 8 lít và bình 6 lít để chia 14 lít sữa thành phần bằng nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: