Đáp án Bài 15 Sách bài tập toán 8

| Tin mới | Tag:

Bài 15 :

Số tự nhiên a chia cho 5 dư 4 => a = 5k + 4 (k∈N)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận