Đáp án bài 15, phần 1, chương 1: Các số trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 15, phần 1, chương 1

Bài 15.

Một tuần 7 ngày.Một tuần 3 ngày tương ứng với:

7 + 3 = 10 (ngày)

Gà mái nhà bạn An cứ hai ngày đẻ một quả trứng, vậy sau 10 ngày gà nhà bạn An sẽ đẻ được tổng cộng số quả trứng là:

1 + 1 + 1+ 1 + 1 = 5 (quả trứng)

Đáp số: 5 quả trứng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận