Đáp án bài 14, phần 1, chương 1: Các số trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 14, phần 1, chương 1

Bài 14.

Liên có 9 quyển truyện tranh, Hoài có ít hơn Liên 2 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hoài là:

9 – 2 = 7 (quyển)

Hoài có 7 quyển truyện tranh, Hiên ít hơn Hoài 3 quyển truyện tranh, vậy số truyện tranh của Hiên là:

7 – 3 = 4 (quyển)

Vậy Hiên có 4 quyển truyện tranh.

Đáp số: 4 quyển truyện tranh.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận