Đáp án bài 13.1 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 13.1 – bài tập về phản ứng hóa học – SBT Hóa học 8

Bài 13.1 :

Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ sau :

Phản ứng hoá học, chất phản ứng (hay chất tham gia), chất, sản phẩm, lượng chất tham gia, lượng sản phẩm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận