Đáp án Bài 121 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

121. Số bị trừ = số trừ + hiệu số.

Vậy số bị trừ + số trừ + hiệu số = số bị trừ x 2

Số bị trừ là : 288 : 2 = 144

Loading…

Hay : 7 lần số trừ + số trừ = 144

Số trừ x 8 = 144

Số trừ là : 144 : 8 = 18

Phép trừ đó là : 144 – 18 = 126

Đáp số : số bị trừ 144

Số trừ 18

Hiệu số 126

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận