Đáp án bài 12 – Toán tìm hai số biết tổng và tỉ (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài số 12

Số lớn chia cho số bé được thương bằng 3 và có số dư là 4 tức là số lớn bớt 4 đơn vị thì gấp 3 lần số bé.

Nếu bớt số lớn 4 đơn vị thì tổng của hai số sẽ bằng:

900 – 4 = 896

Khi đó tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Số bé cần tìm là:

896 : 4 = 224

Số lớn cần tìm là:

900 – 224 = 676

Đáp số: 224; 676.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận