Đáp án bài 12 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 12

Hướng dẫn giải bài 12

Coi số đường của bao thứ hất gồm 3 phần bằng nhau thì bao thứ hai gồm 5 phần và bao thứ ba gồm 7 phần.

6 kg gồm: 7 – 5 = 2 (phần)

Số đường của bao thứ nhất:

6 : 2 × 3 = 9 (kg)

Số đường của bao thứ hai:

6 : 2 × 5 = 15 (kg)

Số đường của bao thứ ba:

15 + 6 = 21 (kg)

Đáp số: Bao 1: 9 kg

Bao 2: 15 kg

Bao 3: 21 kg

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận