Đáp án bài 11 – Toán tìm hai số biết tổng và tỉ (phần 2)

| Tin mới | Tag:

Bài giải bài số 11

Hai số có tổng bằng 257, số lớn có nhiều hơn số bé một chữ số. Vậy số lớn phải có ba chữ số và số bé phải có 2 chữ số.

Gọi số lớn là overline{ab4} (a khác 0) thì số bé là overline{ab} .

Ta có: overline{ab4} = overline{ab0} + 4

overline{ab4} = overline{ab} × 10 + 4

overline{ab4} – 4 = overline{ab} × 10

Vậy số lớn bớt 4 đơn vị thì gấp 10 lần số bé.

Nếu bớt số lớn 4 đơn vị thì tổng của hai số sẽ bằng:

257 – 4 = 253

Khi đó tổng số phần bằng là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số bé là:

253 : 11 = 23

Số lớn là:

257 – 23 = 234

Đáp số: 23; 234

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận