Đáp án bài 11 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

Hướng dẫn giải bài 11 Số dầu dùng ở thùng thứ nhất nhiều hơn số dầu ở thùng thứ hai là: 2 + 2 = 4 (l) Nếu chuyển 2 lít dầu thùng thứ 2 sang thùng thứ nhất là ta có: Khi đó số dầu ở thùng thứ nhất nhiều hơn số dầu thùng thứ hai là: 2 + 4 + 2 = 8 (l) Khi đó số dầu ở thùng thứ hai bằng 1/3 số dầu của thùng thứ nhất nên hiệu số phần bằng nhau là: 3 – 1 = 2 (phần) Khi đó số dầu...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 11

Số dầu dùng ở thùng thứ nhất nhiều hơn số dầu ở thùng thứ hai là:

2 + 2 = 4 (l)

Nếu chuyển 2 lít dầu thùng thứ 2 sang thùng thứ nhất là ta có:

Hướng dẫn giải bài 11

Khi đó số dầu ở thùng thứ nhất nhiều hơn số dầu thùng thứ hai là:

2 + 4 + 2 = 8 (l)

Khi đó số dầu ở thùng thứ hai bằng 1/3 số dầu của thùng thứ nhất nên hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Khi đó số dầu thùng thứ hai là:

4 + 2 = 6 (l)

Số dầu ở thùng thứ nhất là:

6 + 4 = 10 (l)

Đáp số: Thùng 1: 10 l

Thùng 2: 6 l

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: