Đáp án bài 11 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đáp án bài 11 Bài 11. Bằng cách làm tương tự như bài 10, ta có: Chu vi hình tam giác ABC là: = AB + BC + CA = 10cm. Chu vi hình tam giác BCD là: = BC + CD + BD = 15cm. Chu vi hình tam giác CDA = CD + DA + AC = 12cm. Chu vi hình tam giác DAB = DA + AB + BD = 13cm. Chu vi hình tam giác ABC + Chu vi hình tam giác BCD + Chu vi hình tam giác CDA + Chu vi hình tam giác DAB =AB + BC + CA + BC + CD + BD + CD + DA + AC + DA + AB + BD = 2 x (AB + BC + CD + DA) + 2 x...

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài 11

Bài 11.

Bằng cách làm tương tự như bài 10, ta có:

Chu vi hình tam giác ABC là:

= AB + BC + CA = 10cm.

Chu vi hình tam giác BCD là:

= BC + CD + BD = 15cm.

Chu vi hình tam giác CDA = CD + DA + AC = 12cm.

Chu vi hình tam giác DAB = DA + AB + BD = 13cm.

Chu vi hình tam giác ABC + Chu vi hình tam giác BCD + Chu vi hình tam giác CDA + Chu vi hình tam giác DAB

=AB + BC + CA + BC + CD + BD + CD + DA + AC + DA + AB + BD

= 2 x (AB + BC + CD + DA) + 2 x (AC + BD)

= 2 x Chu vi hình tứ giác ABCD + 2 x (AC + BD)

= 2 x 17cm + 2 x (AC + BD)

= 10cm + 15cm + 12cm + 13cm = 50cm.

2 x (AC + BD) = 50cm – 34cm – 16cm (AC + BD) = 16cm : 2 = 8cm. Đáp số: 8cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: