Đáp án bài 10 – Toán tìm hai số biết tổng và tỉ (phần 1)

Bài 10 Nếu chuyển 10 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tỉ số của số lít dầu của thùng thứ nhất và thùng thứ hai là: Khi đó tổng số phần bằng nhau là: 3 + 7 = 10 (phần) Khi đó số lít dầu của thùng thứ nhất là: 60 : 10 × 3 = 18 (l) Thực sự số lít dầu của thùng thứ nhất là: 18 + 10 = 28 (l) Thực sự số lít dầu ở thùng thứ hai là: 60 – 28 = 32 (l) Đáp số: Thùng thứ nhất:...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 10

Nếu chuyển 10 lít dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì tỉ số của số lít dầu của thùng thứ nhất và thùng thứ hai là:

Bài 10

Khi đó tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Khi đó số lít dầu của thùng thứ nhất là:

60 : 10 × 3 = 18 (l)

Thực sự số lít dầu của thùng thứ nhất là:

18 + 10 = 28 (l)

Thực sự số lít dầu ở thùng thứ hai là:

60 – 28 = 32 (l)

Đáp số: Thùng thứ nhất: 28 l dầu

Thùng thứ hai: 32 l dầu

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 12/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: