Đáp án bài 10 – Tìm hai số khi biết tổng và hiệu (phần 2)

Bài số 10 Hai số tổng bằng 454 và số thứ nhất có ít hơn số thứ hai một chữ số nên số thứ nhất phải là số có hai chữ số và số thứ hai phải là số có ba chữ số. Gọi số thứ nhất là: thì số thứ hai là Ta có: = 400 + – = 400 Vậy hiệu hai số cần tìm bằng 400. Số thứ nhất là: (454 – 400) : 2 = 27 Số thứ hai là: 27 + 400 = 427 Đáp số: 27; 427 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài số 10

Hai số tổng bằng 454 và số thứ nhất có ít hơn số thứ hai một chữ số nên số thứ nhất phải là số có hai chữ số và số thứ hai phải là số có ba chữ số. Gọi số thứ nhất là: overline{ab} thì số thứ hai là overline{4ab}

Ta có: overline{4ab} = 400 + overline{ab}

overline{4ab} overline{ab} = 400

Vậy hiệu hai số cần tìm bằng 400.

Số thứ nhất là:

(454 – 400) : 2 = 27

Số thứ hai là:

27 + 400 = 427

Đáp số: 27; 427

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: