Đáp án bài 10 – Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (P1)

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 10

Hướng dẫn giải bài 10

Số công nhân của tổ một nhiều hơn tổ hai là:

20 + (20 – 4) = 36 (công nhân)

Vì tổ một có số công nhân gấp 3 lần tổ hai nên hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2(phần)

Số công nhân của tổ hai là:

36 : 2 = 18 (công nhân)

Số công nhân của tổ một là:

18 + 36 = 54 (công nhân)

Đáp số: Tổ một: 54 công nhân

Tổ hai: 18 công nhân

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận