Đáp án bài 10 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 10

Bài 10.

Chu vi hình tam giác ABC là:

AB + BC + CA = 7cm.

Chu vi hình tam giác BCD là:

BC + CD + BD = 8cm.

Chu vi hình tam giác CDA là:

CD + DA + AC = 5cm.

Chu vi hình tam giác DAB = DA + AB + BD = 10cm Chu vi hình tam giác ABC + Chu vi hình tam giác BCD + Chu vi hình tam giác CDA + Chu vi hình tam giác DAB

= AB + BC + CA + BC + CD + BD + CD + DA + AC + DA + AB + BD

= 2 x (AB + BC + CD + DA) + 2 x (AC + BD)

= 2 x Chu vi hình tứ giác ABCD + 10cm

= 7cm + 8cm + 5cm + 10cm

= 30cm

2 x Chu vi hình tứ giác ABCD = 30 – 10 = 20 (cm)

Chu vi hình tứ giác ABCD = 20 : 2 = 10 (cm).

Đáp số: 10cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận