Đáp án bài 10 luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7 – hoc360.net

| Tin mới | Tag:

luyện tập cộng trừ số hữu tỉ toán 7

10. Dạng 4. Tìm x, biết:

a)x + frac{1}{3} = frac{2}{5} - left( { - frac{1}{3}} right);

b)frac{3}{7} - x = frac{1}{4} - left( { - frac{3}{5}} right).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận