Đáp án bài 10 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 1

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài số 10

Gọi số Dũng phải tìm là overline{abc} (a khác 0)

Viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta được sốoverline{cba}

Theo đề bài ta có:

Đáp án bài số 10

Vậy a < c và: Hàng đơn vị (10 + a) – c = 2

c = 10 + a – 2

c = 8 + a

vì a khác 0 nên a = 1, c = 9

Theo đề bài ta lại có:

a + b + c = 10

1 + b + 9 = 10

10 + b = 10

Vậy b = 0

Số phải tìm là 109

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận