Đáp án bài 10 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 1

Đáp án bài số 10 Gọi số Dũng phải tìm là (a khác 0) Viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta được số Theo đề bài ta có: Vậy a < c và: Hàng đơn vị (10 + a) – c = 2 c = 10 + a – 2 c = 8 + a vì a khác 0 nên a = 1, c = 9 Theo đề bài ta lại có: a + b + c = 10 1 + b + 9 = 10 10 + b = 10 Vậy b = 0 Số phải tìm là 109 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Đáp án bài số 10

Gọi số Dũng phải tìm là overline{abc} (a khác 0)

Viết các chữ số theo thứ tự ngược lại ta được sốoverline{cba}

Theo đề bài ta có:

Đáp án bài số 10

Vậy a < c và: Hàng đơn vị (10 + a) – c = 2

c = 10 + a – 2

c = 8 + a

vì a khác 0 nên a = 1, c = 9

Theo đề bài ta lại có:

a + b + c = 10

1 + b + 9 = 10

10 + b = 10

Vậy b = 0

Số phải tìm là 109

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: