Đáp án Bài 1: Mét khối – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

| Tin mới | Tag:

Bài 1:

a) 15m^3 : Mười lăm mét khối.

205m^3 : Hai trăm linh năm mét khối.

25/100m^3 : Hai mươi lăm phần trăm mét khối.

0,911m^3 : Không phẩy chín trăm mười một mét khối.

b)

Bảy nghìn hai trăm mét khối: 7200 m^3

Bốn trăm mét khối: 400 m^3

Một phần tám mét khối: 1/8 m^3

Không phẩy không năm mét khối: 0,05m^3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận