Đáp án Bài 1 – Luyện tập (trang 19, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: Tóm tắt 12 quyển: 24 000 đồng 30 quyển: … đồng ? Giải Mua 1 quyển vở hết: 24 000 : 12 = 2000 (đồng) Mua 30 quyển vở thì hết: 2000 x 30 = 60 000 (đồng) Đáp số: 60 000 (đồng) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Tóm tắt

12 quyển: 24 000 đồng

30 quyển: … đồng ?

Giải

Mua 1 quyển vở hết:

24 000 : 12 = 2000 (đồng)

Mua 30 quyển vở thì hết:

2000 x 30 = 60 000 (đồng)

Đáp số: 60 000 (đồng)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: