Đáp án Bài 1: Luyện tập (trang 134, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: a) 12 ngày = 288 giờ 3,4 ngày = 81,6 giờ 4 ngày 12 giờ = 108 giờ 1/2 giờ = 30 phút b) 1,6 giờ = 96 phút 2 giờ 15 phút =135 phút 2,5 phút =150 giây 3 phút 25 giây = 265 giây Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

a) 12 ngày = 288 giờ

3,4 ngày = 81,6 giờ

4 ngày 12 giờ = 108 giờ

1/2 giờ = 30 phút

b) 1,6 giờ = 96 phút

2 giờ 15 phút =135 phút

2,5 phút =150 giây

3 phút 25 giây = 265 giây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: