Đáp án Bài 1: Luyện tập (trang 119, SGK) – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 1: 5 , đọc là: Năm mét khối. 2010 đọc là: Hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối. 2005, đọc là: Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối. 10,125, đọc là: Mười phẩy, một trăm hai mươi lăm mét khối. 0,109, đọc là: Không phẩy một trăm kinh chín xăng-ti-mét khối. 1/4 , đọc là: Một phần tư mét khối. 95/100 , đọc là: Chín mươi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối. b) Một nghìn chín trăm năm...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

5 m^3 , đọc là: Năm mét khối.

2010cm^3 đọc là: Hai nghìn không trăm mười xăng-ti-mét khối.

2005dm^3 , đọc là: Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối.

10,125m^3 , đọc là: Mười phẩy, một trăm hai mươi lăm mét khối.

0,109dm^3 , đọc là: Không phẩy một trăm kinh chín xăng-ti-mét khối.

1/4 m^3 , đọc là: Một phần tư mét khối.

95/100 dm^3 , đọc là: Chín mươi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối.

b) Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng-ti-mét khối, viết là: 1952cm^3 .

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối, viết là: 2015m^3 .

Ba phần tám đề-xi-mét khối, viết là: 3838dm^3 .

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối, viết là: 0,919m^3 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: