Đáp án Bài 1 đề tuyển sinh lớp chuyên Tin THPT Quốc học Huế 2007 -2008

Bài 1 : Ta có : Hay ( x + y )(x – y +2) =0 + Nếu x + y = 0, thay y = – x vào phương trình đầu thì: – 2x = 8 <=> – 2x – 8 = 0 Giải ra ta được x = 4; x = -2 Trường hợp này hệ có hai nghiệm: (x;y) = (4;- 4); (x;y) = (-2;2) + Nếu x – y + 2 = 0, thay y = x + 2 vào phương trình đầu thì: +2(x + 2) = 8 <=> + 2x – 4 = 0. Giải ra ta được: x = – 1 – ; x = – 1 + Trường hợp này hệ có hai nghiệm: (x;y) = – 1...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 :

Ta có :

Đáp án bài 1 Toán năm 2007 - 2008 Chuyên Tin THPT Huế.

Hay ( x + y )(x – y +2) =0

+ Nếu x + y = 0, thay y = – x vào phương trình đầu thì:

x^2 – 2x = 8 <=>x^2 – 2x – 8 = 0 Giải ra ta được x = 4; x = -2

Trường hợp này hệ có hai nghiệm: (x;y) = (4;- 4); (x;y) = (-2;2)

+ Nếu x – y + 2 = 0, thay y = x + 2 vào phương trình đầu thì:

x^2 +2(x + 2) = 8 <=> x^2 + 2x – 4 = 0.

Giải ra ta được: x = – 1 – sqrt {5} ; x = – 1 + sqrt {5}

Trường hợp này hệ có hai nghiệm:

(x;y) = – 1 – sqrt {5} ; 1 – sqrt {5} ); (x;y) = (-1 + sqrt {5} ;1 + sqrt {5} ).

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag: