Đáp án Bài 1 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2010 – 2011

| Tin mới | Tag:

Đáp án Bài 1 Đề thi vào lớp 10 Toán Chuyên Thái Bình 2010 – 2011

Bài 1 :

1) Ta có: (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3 = 0

<=> (x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) – 3 = 0

Đặt t = x^2 + 5x + 4 = {(x + 5/2)}^2 – 9/4 ≥ 9/ 4

Ta có phương trình: t(t + 2)-3 = 0 <=> t^2 +2t-3 = 0<=>t ∈ {-3; 1}.

Vì t≥ 9/ 4 nên t = 1. Do đó x^2 +5x + 4 = 1 <=> x = ( – 5 ± sqrt {13} ) / 2

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x = ( – 5 ± sqrt {13} ) / 2 .

Ta có x^3 = {(a+b)}^3

= a^3 + b^3 + 3ab(a + b) = 4 + 3x

=> x^3 – 3x = 4 => A = {(x^3 - 3x -3)}^{2011} =1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận