Đáp án bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 3

| Tin mới | Tag:

Bài 1. a) Sau một tháng tiền lãi là:

10000000 x 1,2 : 100 = 120000 (đồng)

Tiền gốc và lãi sau một tháng là:

Loading…

10000000 + 120000 = 10120000 (đồng)

b) Tiền lãi của tháng thứ hai là:

10120000 x 1,2 : 100 = 121440 (đồng)

Sau hai tháng, người đó được lấy số tiền là:

10120000 + 121440 = 10241440 (đồng)

Đáp số: a) 10120000 đồng; b) 10241440 đồng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận