Đáp án bài 1 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 6

| Tin mới | Tag:

Bài 1. a) 9 – 8 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 – 2 + 1 – 0

= (9-8) + (7-6) + (5-4) + (3-2) + (1-0)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5

b) 815 – 23 – 77 + 185

= 815 + 185 – (23 + 77)

= 1000 – 100

= 900

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận