Đáp án bài 1 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

| Tin mới | Tag:

Đáp án bài 1

Bài 1:

Số sách của Lan cộng số sách của Hồng hơn số sách của Hồng

10 quyển. Vậy số sách của Lan là 10 quyển.

Số sách của Hồng là:

10 – 6 = 4 (quyển)

Đáp số: Hồng: 4 quyển

Lan: 10 quyển.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận