Cộng, trừ và nhân số phức – Hướng dẫn giải bài tập – Bài tập giải tích 12

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP: Bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12 Thực hiện các phép tính sau: a) (3 − 5i) + (2 + 4i) b) (−2 − 3i) + (−1 − 7i) c) (4 + 3i) − (5 − 7i) d) (2 − 3i) − (5 − 41) >>Xem đáp án tại đây. Bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12 Tính α + β, α − β với: a) α = 3, β =2i b) α = 1 − 2i, β = 6i c) α = 5i, β = −7i d) α = 15, β = 4 − 2i >>Xem đáp án tại đây. Bài 3 trang 136...

Có thể bạn quan tâm:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP:

Bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 5i) + (2 + 4i)

b) (2 3i) + (1 7i)

c) (4 + 3i) (5 7i)

d) (2 3i) (5 41)

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính α + β, α β với:

a) α = 3, β =2i

b) α = 1 2i, β = 6i

c) α = 5i, β = 7i

d) α = 15, β = 4 2i

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 3 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 2i)(2 3i)

b) (1 + i)(3 + 7i)

c) 5(4 + 3i)

d) (2 5i).4i

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 4 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính i^{3} ; i^{4} ; i^{5} .

Nêu cách tính i^{n} với n là số tự nhiên tùy ý.

>>Xem đáp án tại đây.

Bài 5 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

a) $latex (2+3i)^{2} $

b) $latex (2+3i)^{3} $

>>Xem đáp án tại đây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: