Chương IV – Bài 23 : Động lượng . Định luật bảo toàn động lương – Trang 123 SGK – Giải Bài tập vật lý 10

Chương IV – Bài 23 : Động lượng . Định luật bảo toàn động lương Giải Bài tập vật lý 10 I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC C1 (trang 123 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 C2 (trang 123 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 Áp dụng định lí biến thiên động lượng ta có: Δp = F.Δt C3 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10 Gọi khối lượng súng là M, khối lượng đạn...

Có thể bạn quan tâm:

Chương IV – Bài 23 : Động lượng . Định luật bảo toàn động lương

Giải Bài tập vật lý 10

I – CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC

C1 (trang 123 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

C2 (trang 123 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Áp dụng định lí biến thiên động lượng ta có:

Δp = F.Δt

C3 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Gọi khối lượng súng là M, khối lượng đạn là m.

Trước khi bấn, súng và đạn đều đứng yên nên tổng động lượng của “hệ súng – đạn” bằng 0.

Gọi overrightarrow{V} là vận tốc của súng, overrightarrow{v} là vận tôc của đạn ngay sau khi băn.

Coi “hệ súng – đạn” là hệ cô lập (bỏ qua mọi ma sát, lực cản và coi overrightarrow{P} + overrightarrow{Q} = overrightarrow{0} ).

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có :

Vậy sau khi bắn súng giật lùi.

II – CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Bài 1 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Động lượng p của một vật là đại lượng vectơ bằng tích của khối lượng m và vận tốc overrightarrow{v} của vật ấy overrightarrow{p} = m overrightarrow{v}– Áp dụng định lí biến thiên động lượng:

Δp = F.Δt

Ý nghĩa: Muốn thay đồi vận tốc của một vật (thay đổi động lượng) thì phải tác dụng lực vào vật trong một thời gian nhất định.

Bài 2 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Ta có: Δoverrightarrow{p} = overrightarrow{F} . Δt

Động lượng của một vật biến thiên khi có hợp lực tác dụng lên vật {Ỷ 0) trong một thời gian nhất định (Δt ≠ 0).

Bài 3 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Hệ cô lập là hệ gồm một hay nhiều vật không có ngoại lực tác dụng lên các vật trong hệ hoặc có các ngoại lực cân bằng nhau.

Bài 4 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

– Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn.

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:

Vậy định luật bảo toàn động lượng tương đương định luật III Niu-tơn.

Bài 5 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn B. N.s

Bài 6 (trang 126 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn D. – 2 overrightarrow{p}

Động lượng của quả bóng trước tương tác:

overrightarrow{p} = m overrightarrow{v}

Động lượng của quả bóng sau tương tác:

overrightarrow{p'} = m overrightarrow{v'} ‘ = – m overrightarrow{v} = overrightarrow{P}

Độ biến thiên động lượng:

Δoverrightarrow{p} = overrightarrow{p'} overrightarrow{p} = – overrightarrow{p} overrightarrow{p} = – 2 overrightarrow{p}

Bài 7 (trang 127 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Chọn C. 20.

Động lượng vật ở thời điểm to : Po = mvo = 2.3 = 6 (kg.m/s)

Động lượng vật ở thời điểm t1 : P1 = mv1 = 2 . 7 =14 (kg.m/s)

Độ biến thiên động lượng trong thời gian Δt1 = t1 – t0 là:

Δp1 = P1 – P0= 14 – 6 = 8 (kg.m/s)

Áp dụng định lí biến thiên động lượng, có:

Bài 8 (trang 127 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Vậy động lượng của hai xe bằng nhau.

Bài 9 (trang 127 sách giáo khoa ) – Giải bài tập vật lý 10

Động lựợng của máy bay:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:giải bài tập vật lý 10
Ngày 02/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: