Chương III – Bài 12 : Mạch có R, L, C mắc nối tiếp – Trang 37 – Sách bài tập vật lý 12

Chương III – Bài 12 : Mạch có R, L, C mắc nối tiếp 14.1. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần Ị. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng A. 30 V. B. 20 V. C. 10 V. D. 40 V. A. 150 V. B. 50 V. C. I00√2 V D. 200 V. 14.4. Khi đặt hiệu điện thế...

Có thể bạn quan tâm:

Chương III – Bài 12 : Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

14.1. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần Ị. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 30 V. B. 20 V. C. 10 V. D. 40 V.

A. 150 V. B. 50 V. C. I00√2 V D. 200 V.

14.4. Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuôn cảm thuần có đô tư cảm 1/4π (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp xoay chiều u = 150sqrt{2} cos120πt (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là :

14.6. Đặt điện áp u = Usqrt{2} cos ωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuắn R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp.

A. R. B. 3R. C. 0,57R. D. 2R.

14.7. Đặt điện áp xoay chiều u = U_{0} cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch ; u_{1} , u_{2} u_{3} , u_{1} lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là :

14.8. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không phụ thuộc vào giá trị điện trở

B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại.

C. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và giữa hai đầu cuộn cảm thuần có cùng giá trị.

D. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

14.9. Đặt điện áp xoay chiều u = U_{0} cosπt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,318 H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện tới: giá trị bằng

A. 42,48 μF. B. 47,74 μF. C. 63,72 μF. D. 31,86 μF.

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu tụ điện C.

14.11. Cho mạch gồm điện trơ R = 40Ω nối tiếp với cuộn cảm thuần L = 0,4/π (H); điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 80cosl00πt (V).

a) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b) Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và ở hai đầu cuộn cảm L

14.12. Cho mạch gồm điện trở R = 30 Ω nối tiếp với cuộn cảm L ; điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 120cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng 60 V.

a) Xác định Z_{L}

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i

14.13. Cho mach gồm điên trở R nối tiếp với tu điên C = 1/3000π điên áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch u = 120 sqrt{2} cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 60 V.

a) Xác định R

b) Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời

14.14. Cho mach điên gồm điên trở R = 30 Ω nối tiếp với hai tu điên C_{1} = 1/3000π F ; C_{2} = 1/1000π F nối tiếp nhau . (H .14.1 ) Điên áp tức thời ở hai đầu đoan mạch là u = 100sqrt{2} cos100πt (V)

a) . Xác định I

b) Xác định U_{AD} ; U_{DB}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài tập vật lý 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: