Chương I – Bài 5 : Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , Cùng tần số . Phương pháp giải đồ Fre-nen – Trang 13 – Sách Bài tập vật lý 12

| Tin mới | Tag:

Chương I – Bài 5 : Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương , Cùng tần số . Phương pháp giải đồ Fre-nen

5.4. Hãy chọn câu đúng.

A. 5 cm ; 36,9°. B. 5 cm ; 0,7π rad.

C. 5 cm ; 0,2π rad. D. 5 cm ; 0,3π rad.

5.5. Hãy chọn câu đúng.

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt

A. 5cm ; π/2 rad. B. 7,1 cm ; 0 rad

C. 7,1 cm ; π/2 rad D. 7,1 cm ; π/4 rad

5.6. Hãy chọn câu đúng.

A. 6cm ; π/4 rad. B. 5,2 cm ; π/4 rad

C. 5,2 cm ; π/2 rad D. 5,8 cm ; π/4 rad

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài tập vật lý 12

Bình luận
0

Bình luận