Chương I – Bài 3 : Con lắc đơn – Trang 9 – Sách Bài tập vật lý 12

Chương I – Bài 3 : Con lắc đơn 3.1. Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc a0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ? 3.2. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (sinao ≈ a0 (rad)). Chu kì dao động của nó được tính bằng công thức nào ? 3.3. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (a0 <...

Có thể bạn quan tâm:

Chương I – Bài 3 : Con lắc đơn

3.1. Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc a0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

3.2. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (sinao ≈ a0 (rad)). Chu kì

dao động của nó được tính bằng công thức nào ?

3.3. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (a0 < 15°). Câu nào sau đây là sai đối với chu kì của con lắc ?

A. Chu kì phụ thuộc chiều dài của con lắc.

B. Chu kĩ phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

3.4. Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài / là 2 s thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 21 là

A. 2√2s. B. 4 s. C. 2 s. D. √2s.

3.5. Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc a0. Tại li độ góc bằng bao nhiêu thì thế năng của con lắc bằng nửa động năng của con lắc ?

3.6. Tại một nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 , một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với cùng chu ki. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ của con lắc lò xo có khối lượng là

A. 0,125 kg. B. 0,500 kg. C. 0,750 kg. D. 0,25.0 kg.

3.7. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc a0 nhỏ (sinαo ≈ β0 (rad)). Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc ở li độ góc a nào sau đây là sai ?

3.8. Một con lắc đơn dao động với biên độ góc α0 < 90°. Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Công thức tính cơ năng nào sau đây là sai ?

3.9. Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ vị trí biên có biên độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị trí có li độ góc α thì tốc độ của con lắc được tính bằng công thức nào ? Bỏ qua mọi ma sát.

3.10. Một con lắc gõ giây (coi như một con lắc đơn) có chu kì là 2 s. Tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,8 m/s2 thì chiều dài của con lắc đơn đó là bao nhiêu ?

A. 3,12 m. B. 96,6 m. C. 0,993 m. D. 0,04 m.

3.11. Một con lắc đơn dài 1,2 m dao động tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương một góc α0 = 10° rồi thả tay.

a) Tính chu kì dao động của con lắc.

b) Viết phương trình dao động của con lắc.

c) Tính tốc độ và gia tốc của quả cầu con lắc khi nó qua vị trí cân bằng.

3.12 Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng 50 g được treo vào đầu một sợi dây dài 2 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính chu kì dao động của con lắc đơn khi biên độ góc nhỏ.

b) Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí có li độ góc α = 30° rồi buông ra không vận tốc đầu. Tính tốc độ của quả cầu và lực căng F của dây khi con lắc qua vị trí cân bằng.

3.13. Một con lắc đơn dài 1,0 m dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc trọng trường do là g = 9,8 m/s2. Trong khi dao động, quả cầu con lắc vạch một cung tròn có độ dài 12 cm. Bỏ qua mọi ma sát.

a) Tính biên độ và chu kì dao động của con lắc.

b) Viết phương trình dao động, biết rằng lúc đầu quả cầu con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

c) Tính tốc độ cực đại của quả cầu.

3.14. Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng m = 50 g treo vào đầu tự do của một sợi dây mảnh dài / = 1,0 m ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Bỏ qua mọi ma sát.

a) Cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ. Tính chu kì dao động của con lắc.

b) Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng tới góc lệch 30° rồi tốc đầu. Hẩy tính :

– Tốc độ cực đại của quả cầu.

– Tốc độ của quả cầu tại vị trí có li độ góc 10°.

3.15. Một con lắc đơn dài 1,0 m. Phía dưới điểm treo o, trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh đóng chắc vào điểm O’ cách O một đoạn OO’ = 0,5 m, sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động (H.3.1). Kéo con lắc lệch

khỏi phương thẳng đứng một góc αx =10° rồi thả

không vận tốc đầu. Bỏ qua ma sát. Hãy tính :

Biên độ góc của con lắc ở hai bên vị trí cân bằng.

Chu kì dao động của con lắc. Lấy g = 9,8 m/s2.

Xem thêm Dao động tắt dàn . Dao động cưỡng bứ tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Bài tập vật lý 12
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: