Câu 9 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 9. a) Xét hình 8 a ta có :

– Chín hình thoi NBIH, MNHG, AMGE, HIPO, GHOL, EGLK, OPCQ, LOQR, KLRD có diện tích bằng nhau vì hai đường chéo của chúng đều là 2 ô và 6 ô.

– Bốn hình thoi MBPL, EHQD, GICR, ANOK có diện tích bằng nhau vì hai đường chéo của chúng đều là 4 ô và 12 ô.

Loading…

Xét hình 8 b ta có bôn hình thoi có diện tích bằng nhau là :

MBKI, AMIH, IKCN, HIND vì hai đườne chéo của chúng đều là 4 ô và 6 ô.

b) Ở hình 8 a :

– Mỗi hình thoi ỏ ý một đều có diện tích bằng frac{1}{9} diện tích hình thoi ABCD.

– Mỗi hình thoi ở ý hai có diện tích bằng frac{4}{9} diện tích hình thoi ABCD. ở hình 8

– Mỗi hình thoi nhỏ diện tích bằng ¼ diện tích hình thoi ABCD.

c) Ta có kết luận sầu :

– Hai hình thoi có đường chéo lớn gấp nhau ba lần, đường chéo nhỏ gấp nhau ba lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần bằng : 3 x 3 = 9 (lần).

– Hai hình thoi có đường chéo lớn gấp hai lần, đường chéo nhỏ gấp nhau hai lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần bằng : 2 x 2 = 4 (lần).

– Hai hình thoi, hình bé có đường chéo lớn băng frac{2}{3} đường chéo lớn của hình thoi lớn, đường chéo nhỏ của hình bé bằng frac{2}{3} đường chéo nhỏ của hình thoi lớn thì diện tích hình thoi nhỏ bằng: diện tích hình thoi lớn .

– Tổng quát : Hai hình thoi có hai đường chéo đôi một gấp nhau a lần thì diện tích của chúng gấp nhau số lần là : a x a.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận