Câu 22 : Các dạng toán về hình học – Giải Toán lớp 4

| Tin mới | Tag:

Câu 22. Tổng số đo của 10 mẩu que là :

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 (cm)

Vậy nếu xếp được thì chu vi hình thoi sẽ là 55 cm.

Loading…

Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau nên cạnh hình thoi đó sẽ tà :

55 : 4 = 13 dư 3.

Vậy cạnh hình thoi đó không phải là số tự nhiên nên không thể xếp được.

Trả lời : Không thể xếp được.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận